ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

لوله آلومینیومی

درﺻﻨﻌﺖ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﭘﺲ از ﻓﻮﻻد در ردﻳﻒ دوم از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻗﺮار دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص وﻳﮋه آن اﺳﺖ. ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻣﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻪ وزن ﺑﻌﻀﯽ از آﻟﻴﺎژﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از ﻓﻮﻻد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآﻟﻴﺎژﻫﺎی آن دارای ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ...

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form