ورود به صفحه اصلی سایت  ارتباط با ما  بلاگ اطلاع رسانی شرکت پترو کاسپین  اخبار شرکت پترو کاسپین  دانشنامه اطلاعات عمومی شرکت پتروکاسپین   دانلود کاتالوگ پترو کاسپین   لیست قیمت محصولات پترو کاسپین   فرم استخدام در شرکت پترو کاسپین   درباره شرکت پترو کاسپین
English فارسی Türk العربية Russian Çin
تماس با ما
021-41805
88328842

فلنج عینکی یا اسپیکتاکل

این ورق ها بصورت دو صفحه دایره ای شکل است که بوسیله یک بازو بهم وصل شده اند یکی از صفحات حالت بسته و دیگری دارای سوراخ می باشد که قطر آن بسته به سفارش می باشد و از حالت بسته برای مسدود کردن مسیر و از حالت دیگر برای باز کردن مسیر و یا کاهش فشار استفاده می شود.

منبع

Class 150

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۴۵ ۱۶ ۶۰ ۳ ۳۸
۳/۴ ۵۴ ۲۱ ۷۰ ۳ ۳۸
۱ ۶۴ ۲۷ ۸۰ ۳ ۳۸
۱¼ ۷۳ ۴۲ ۹۰ ۶٫۴ ۳۸
۱½ ۸۳ ۴۸ ۱۰۰ ۶٫۴ ۳۸
۲ ۱۰۲ ۶۱ ۱۲۰ ۶٫۴ ۵۱
۲½ ۱۰۷ ۷۳ ۱۴۰ ۶٫۴ ۵۱
۳ ۱۳۳ ۸۹ ۱۵۰ ۶٫۴ ۶۴
۳½ ۱۵۹ ۱۰۲ ۱۷۵ ۹٫۷ ۶۴
۴ ۱۷۲ ۱۱۴ ۱۹۰ ۹٫۷ ۶۴
۵ ۱۹۴ ۱۴۱ ۲۱۵ ۹٫۷ ۷۶
۶ ۲۱۹ ۱۶۸ ۲۴۰ ۱۲٫۷ ۷۶
۸ ۲۷۶ ۲۱۹ ۳۰۰ ۱۲٫۷ ۷۶
۱۰ ۳۳۷ ۲۷۳ ۳۶۰ ۱۵٫۷ ۱۰۲
۱۲ ۴۰۶ ۳۲۴ ۴۳۰ ۱۹٫۱ ۱۰۲
۱۴ ۴۴۸ ۳۵۶ ۴۷۵ ۱۹٫۱ ۱۰۸
۱۶ ۵۱۱ ۴۰۶ ۴۶۰ ۲۲٫۴ ۱۰۸
۱۸ ۵۴۶ ۴۵۷ ۵۸۰ ۲۵٫۴ ۱۱۴
۲۰ ۶۰۳ ۵۰۸ ۶۳۵ ۲۸٫۴ ۱۲۱
۲۴ ۷۱۴ ۶۱۰ ۷۵۰ ۳۱٫۸ ۱۴۰
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

Class 300

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۵۱ ۱۶ ۶۵ ۶٫۴ ۳۸
۳/۴ ۶۴ ۲۱ ۸۰ ۶٫۴ ۳۸
۱ ۷۰ ۲۷ ۹۰ ۶٫۴ ۳۸
۱¼ ۷۹ ۴۲ ۱۰۰ ۶٫۴ ۳۸
۱½ ۹۲ ۴۸ ۱۱۵ ۶٫۴ ۳۸
۲ ۱۰۸ ۶۱ ۱۲۵ ۹٫۷ ۵۱
۲½ ۱۲۷ ۷۳ ۱۵۰ ۹٫۷ ۵۱
۳ ۱۴۶ ۸۹ ۱۷۰ ۹٫۷ ۶۴
۳½ ۱۶۲ ۱۰۲ ۱۸۵ ۱۲٫۷ ۶۴
۴ ۱۷۸ ۱۱۴ ۲۰۰ ۱۲٫۷ ۶۴
۵ ۲۱۳ ۱۴۱ ۲۳۵ ۱۵٫۷ ۷۶
۶ ۲۴۸ ۱۶۸ ۲۷۰ ۱۵٫۷ ۷۶
۸ ۳۰۵ ۲۱۹ ۳۳۰ ۲۲٫۴ ۷۶
۱۰ ۳۵۹ ۲۷۳ ۳۸۵ ۲۵٫۴ ۱۰۲
۱۲ ۴۱۹ ۳۲۴ ۴۵۰ ۲۸٫۴ ۱۰۲
۱۴ ۴۸۳ ۳۵۶ ۵۱۵ ۳۱٫۸ ۱۰۸
۱۶ ۵۳۶ ۴۰۶ ۵۷۰ ۳۸٫۱ ۱۰۸
۱۸ ۵۹۴ ۴۵۷ ۶۳۰ ۴۱٫۱ ۱۱۴
۲۰ ۶۵۱ ۵۰۸ ۶۸۵ ۴۴٫۵ ۱۲۱
۲۴ ۷۷۲ ۶۱۰ ۸۱۰ ۵۰٫۸ ۱۴۰
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

Class 600

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۵۱ ۱۶ ۶۵ ۶٫۴ ۳۸
۳/۴ ۶۴ ۲۱ ۸۰ ۶٫۴ ۳۸
۱ ۷۰ ۲۷ ۹۰ ۶٫۴ ۵۷
۱¼ ۷۹ ۳۷ ۱۰۰ ۹٫۷ ۵۷
۱½ ۹۲ ۴۳ ۱۱۵ ۹٫۷ ۶۷
۲ ۱۰۸ ۵۵ ۱۲۵ ۹٫۷ ۵۷
۲½ ۱۲۷ ۶۷ ۱۵۰ ۱۲٫۷ ۶۷
۳ ۱۴۶ ۸۳ ۱۷۰ ۱۲٫۷ ۶۷
۳½ ۱۵۹ ۹۶ ۱۸۵ ۱۵٫۷ ۷۶
۴ ۱۹۱ ۱۰۸ ۲۱۵ ۱۵٫۷ ۷۶
۵ ۲۳۸ ۱۳۵ ۲۶۵ ۱۹٫۱ ۸۶
۶ ۲۶۴ ۱۶۲ ۲۹۰ ۲۲٫۴ ۸۶
۸ ۳۱۸ ۲۱۲ ۳۵۰ ۲۸٫۴ ۹۵
۱۰ ۳۹۷ ۲۶۵ ۴۳۰ ۳۵٫۱ ۱۰۵
۱۲ ۴۵۴ ۳۱۵ ۴۹۰ ۴۱٫۱ ۱۰۵
۱۴ ۴۸۹ ۳۴۶ ۵۲۵ ۴۴٫۵ ۱۱۴
۱۶ ۵۶۲ ۳۹۷ ۶۰۵ ۵۰٫۸ ۱۲۴
۱۸ ۶۱۰ ۴۴۸ ۶۵۵ ۵۳٫۸ ۱۳۳
۲۰ ۶۷۹ ۴۹۷ ۷۲۵ ۶۳٫۵ ۱۳۳
۲۴ ۷۸۷ ۵۹۷ ۸۴۰ ۷۳٫۲ ۱۵۲
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

Class 900

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۶۰ ۱۶ ۸۰ ۶٫۴ ۳۸
۳/۴ ۶۷ ۲۱ ۹۰ ۶٫۴ ۴۱
۱ ۷۶ ۲۷ ۱۰۰ ۶٫۴ ۵۷
۱¼ ۸۶ ۳۷ ۱۱۰ ۹٫۷ ۵۷
۱½ ۹۵ ۴۳ ۱۲۵ ۹٫۷ ۶۷
۲ ۱۴۰ ۵۵ ۱۶۵ ۱۲٫۷ ۵۷
۲½ ۱۶۲ ۶۷ ۱۹۰ ۱۲٫۷ ۶۷
۳ ۱۶۵ ۸۳ ۱۹۰ ۱۵٫۷ ۶۷
۴ ۲۰۳ ۱۰۸ ۲۳۵ ۱۹٫۱ ۷۶
۵ ۲۴۴ ۱۳۵ ۲۸۰ ۲۲٫۴ ۸۶
۶ ۲۸۶ ۱۶۲ ۳۲۰ ۲۵٫۴ ۸۶
۸ ۳۵۶ ۲۱۲ ۳۹۵ ۳۵٫۱ ۹۵
۱۰ ۴۳۲ ۲۶۵ ۴۷۰ ۴۱٫۱ ۱۰۵
۱۲ ۴۹۵ ۳۱۵ ۵۳۵ ۴۷٫۸ ۱۰۵
۱۴ ۵۱۸ ۳۴۶ ۵۶۰ ۵۳٫۸ ۱۱۴
۱۶ ۵۷۲ ۳۹۷ ۶۱۵ ۶۰٫۵ ۱۲۴
۱۸ ۶۳۵ ۴۴۸ ۶۸۵ ۶۶٫۵ ۱۳۳
۲۰ ۶۹۶ ۴۹۷ ۷۵۰ ۷۳٫۲ ۱۳۳
۲۴ ۸۳۵ ۵۹۷ ۹۰۰ ۸۸٫۹ ۱۵۲
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

Class 1500

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۶۱ ۱۶ ۸۰ ۶٫۴ ۳۸
۳/۴ ۶۷ ۲۱ ۹۰ ۹٫۷ ۴۱
۱ ۷۶ ۲۷ ۱۰۰ ۹٫۷ ۶۴
۱¼ ۸۶ ۳۵ ۱۱۰ ۹٫۷ ۶۴
۱½ ۹۵ ۴۱ ۱۲۵ ۱۲٫۷ ۷۰
۲ ۱۴۰ ۵۳ ۱۶۵ ۱۲٫۷ ۷۰
۲½ ۱۶۲ ۶۳ ۱۹۰ ۱۵٫۷ ۷۶
۳ ۱۷۲ ۷۸ ۲۰۵ ۱۹٫۱ ۷۶
۴ ۲۰۶ ۱۰۲ ۲۴۰ ۲۲٫۴ ۸۹
۵ ۲۵۱ ۱۲۸ ۲۹۰ ۲۸٫۴ ۸۹
۶ ۲۷۹ ۱۵۴ ۳۲۰ ۳۵٫۱ ۸۹
۸ ۳۴۹ ۲۰۳ ۳۹۵ ۴۱٫۱ ۱۰۲
۱۰ ۴۳۲ ۲۵۵ ۴۸۰ ۵۰٫۸ ۱۱۴
۱۲ ۵۱۸ ۳۰۳ ۵۷۰ ۶۰٫۵ ۱۱۴
۱۴ ۵۷۵ ۳۳۳ ۶۳۵ ۶۶٫۵ ۱۲۷
۱۶ ۶۳۸ ۳۸۱ ۷۰۵ ۷۶٫۲ ۱۳۳
۱۸ ۷۰۲ ۴۲۹ ۷۷۵ ۸۵٫۹ ۱۴۶
۲۰ ۷۵۲ ۴۷۸ ۸۳۰ ۹۵٫۳ ۱۵۲
۲۴ ۸۹۹ ۵۷۵ ۹۹۰ ۱۱۱٫۳ ۱۷۸
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

Class 2500

 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W
۱/۲ ۶۷ ۱۶ ۹۰ ۹٫۷ ۳۸
۳/۴ ۷۳ ۲۱ ۹۵ ۹٫۷ ۴۱
۱ ۸۳ ۲۷ ۱۱۰ ۹٫۷ ۶۴
۱¼ ۱۰۲ ۳۵ ۱۳۰ ۱۲٫۷ ۶۴
۱½ ۱۱۴ ۴۱ ۱۴۵ ۱۵٫۷ ۷۰
۲ ۱۴۳ ۵۳ ۱۷۰ ۱۵٫۷ ۷۰
۲½ ۱۶۵ ۶۳ ۱۹۵ ۱۹٫۱ ۷۶
۳ ۱۹۴ ۷۸ ۲۳۰ ۲۲٫۴ ۷۶
۴ ۲۳۲ ۱۰۲ ۲۷۵ ۲۸٫۴ ۸۹
۵ ۲۷۶ ۱۲۸ ۳۲۵ ۳۵٫۱ ۸۹
۶ ۳۱۴ ۱۵۴ ۳۷۰ ۴۱٫۱ ۸۹
۸ ۳۸۴ ۱۹۸ ۴۴۰ ۵۳٫۸ ۱۰۲
۱۰ ۴۷۳ ۲۴۸ ۵۴۰ ۶۶٫۵ ۱۱۴
۱۲ ۵۴۶ ۲۸۹ ۶۲۰ ۷۹٫۲ ۱۱۴
 NPS Outside Ø
A
Inside Ø
B
Centerline
C
Thickness
t
Web Width
W

 

 


یک نظر بدهید

تلفن: 8842 8832

فکس: 8862 8832

تالار گفتمان صنعتی

شرکت پترو کاسپین sign up form


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur excepteur sint occaecat cupidatat non

شرکت پترو کاسپینlogin form